ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την Συνεδρίαση 14/15-03- 2023, (θέμα 2ο) της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιδρύματος ως Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 1985/27-03-23 (Τεύχος Β΄)

Κάθε δράση του ΔΙΠΑΕ και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΔΙΠΑΕ και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας.

Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όπου επιλέγουν το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα είναι διαθέσιμες από την ενότητα Αναζήτηση Προγραμμάτων.

Τα Προγράμματα απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο